Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu.

https://szkoladobron.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 43 677 26 14; Telefon/Fax 43 677 20 66

E-mail: szkoladobron@o2.pl
Adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobroń

Data publikacji strony internetowej: 07.03.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  – pochodzą z różnych źródeł,

  – są bardzo obszerne

Oświadczenie sporządzono dnia 26.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest pani Agnieszka Dolewa szkoladobron@o2.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 677 26 14, 43 677 20 66.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II mieści się w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 39
 • Główne wejście do szkoły znajduje się od frontu budynku od strony północnej (budynek B), drugie wejście znajduje się na od strony wschodniej (budynek A).

Szkoła posiada również 11 wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczonych w różnych częściach budynku.

Wejście do budynku B nie posiada schodów; wejście do budynku A posiada schody i podjazd dla niepełnosprawnych.

 • Budynek szkoły posiada 2 kondygnacje.
 • W budynku B jest winda do wjazdu wózkiem inwalidzkim (obecnie wyłączona z użytkowania)
 • Są toalety dla osób niepełnosprawnych .
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, drogi ewakuacyjne).
 • Szkoła nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami.
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Zapewniona jest możliwość uzyskania informacji na temat funkcjonowania szkoły poprzez komunikowanie za pomocą maila, telefonu stacjonarnego oraz poprzez bezpośredni kontakt z zainteresowana osobą,

Komentowanie jest wyłączone.