Dyżur wakacyjny 2021

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym rodzic może skorzystać z opieki dla dziecka świadczonej przez placówkę pełniącą dyżur wakacyjny.

 Zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/29/2021 Wójta Gminy Dobroń z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w 2021r.

ustalono następujące miejsca i terminy:

– Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddziały w Chechle Drugim) 28.06.2021 r.-30.07.2021 r.

– Szkoła Podstawowa w Dobroniu (oddziały przedszkolne – zerówka) 02.08.2021 r.-31.08.2021 r.

Wnioski  należy składać w terminie od 4.05.2021r. do 14.05.2021 r., w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu lub oddziale przedszkolnym przy szkole do którego dziecko obecnie uczęszcza-poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o planowanym terminie urlopu wypoczynkowego obojga rodziców.

– 27.05.2021 – opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur

– do 11.06.2021 – należy wnieść w sekretariacie przedszkola w Dobroniu opłatę z góry za dyżur.

Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.

 Zasady składania zgłoszeń:

–  z dyżuru  mogą skorzystać dzieci które uczęszczają w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

–  przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki.

–  obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie będzie korzystał w terminie dyżuru z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/rodzicielskiego ani wychowawczego.

W przypadku, gdy Rodzice nie złożą wniosku w wyżej wyznaczonych terminach – będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

WNIOSKI można pobrać w:

  • sekretariacie Przedszkola w Dobroniu
  • ze strony przedszkole.dobron.eu
  • oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej

Zarządzenie Wójta w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego – pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca dyżuru wakacyjnego – pobierz

załącznik nr 1 – WNIOSEK – dyżur wakacyjny – pobierz

załącznik nr 2 – Oświadczenie o odbieraniu dziecka z placówki dyżurującej – pobierz

załącznik nr 3 – oświadczenie prowadzenie działalności – pobierz

załącznik nr 4 – zaświadczenie od pracodawcy – pobierz

 

 

Komentowanie jest wyłączone.