Dyżur wakacyjny 2023

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym rodzic może skorzystać z opieki dla dziecka świadczonej przez placówkę pełniącą dyżur wakacyjny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/46/2023 Wójta Gminy Dobroń z dnia 19.04.2023r.

w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w 2023r.

ustalono następujące miejsca i terminy:

 – Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział w Chechle Drugim) i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim: 03.07.2023 r. – 12.07.2023 r.,

 – oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dobroniu: 13.07.2023 r. – 24.07.2023 r.,

 – Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddziały w Dobroniu): 25.07.2023 r. – 03.08.2023 r.,

 – Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział w Mogilnie Dużym) i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym: 04.08.2023 r. – 14.08.2023 r.

 

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się maksymalnie dwie grupy.

Wnioski  należy składać w terminie od 26.04.2023r. do 12.05.2023r., w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu lub oddziale przedszkolnym przy szkole do którego dziecko obecnie uczęszcza poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny wraz z oświadczeniami o odbieraniu dziecka- załącznik nr 2,  prowadzący działalność pozarolniczą- załącznik nr 3 lub zaświadczenie z zakładu pracy- załącznik nr 4 o niekorzystaniu z różnych form urlopu w czasie dyżuru wakacyjnego (urlop wypoczynkowy, rodzicielski, wychowawczy) .

– 23.05.2023 – opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur

– do 15.06.2023 – należy wnieść  opłatę z góry za dyżur na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola w Dobroniu

96 8788 0009 2009 0029 9837 0003

Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.

 

Zasady składania zgłoszeń:

–  z dyżuru  mogą skorzystać dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

–  przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki

–  obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie będzie korzystał w terminie dyżuru z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/rodzicielskiego ani wychowawczego.

 

W przypadku, gdy Rodzice nie złożą wniosku w wyżej wyznaczonych terminach – będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

 

WNIOSKI można pobrać w:

  • sekretariacie Przedszkola w Dobroniu 
  • oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
  • ze strony internetowej www.przedszkoledobron.pl

Zarządzenie Wójta w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego – pobierz

WNIOSEK – dyżur wakacyjny – pobierz

Komentowanie jest wyłączone.