Procedury zwalniania i usprawiedliwiania

ZASADY ZWALNIANIA / USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU

 1. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć lekcyjnych tylko na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna zamieszczoną w zeszycie zwolnień ucznia. W treści zwolnienia rodzic powinien zamieścić informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych podejmuje wychowawca/nauczyciel lub dyrektor placówki, odnotowując ten fakt w e-dzienniku
  i wypisując ucznia w zeszycie wyjść znajdującym się w sekretariacie.
 3. Wychowawca/nauczyciel może odmówić zwolnienia w przypadku powzięcia jakichkolwiek podejrzeń, co do autentyczności pisemnej prośby lub jej niedociągnięć formalnych.
 4. W przypadku opisanym w pkt.3 wychowawca/nauczyciel kontaktuje się telefonicznie
  z rodzicami ucznia w celu weryfikacji pisemnej prośby.
 5. Uczeń/rodzic zwraca się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy. Gdy wychowawca jest nieobecny, uczeń/rodzic zwraca się z prośbą o zwolnienie do nauczyciela przedmiotu,
  z którego się zwalnia, przedkładając zwolnienie napisane w zeszycie zwolnień.
 6. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie trwania lekcji, wymagającego zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych, nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców /opiekunów i wzywa ich do szkoły w celu zabrania dziecka.
 7. Rodzice/ upoważnione osoby potwierdzają fakt odebrania dziecka ze szkoły wypisując je w zeszycie wyjść znajdującym się w sekretariacie.
 8. Uczeń chory nie opuszcza samodzielnie szkoły, lecz czeka na zgłoszenie się po niego rodzica lub innej upoważnionej osoby.
 9. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w e-dzienniku lekcyjnym, jako nieobecność usprawiedliwiona.
 10. Wszystkie prośby rodziców o zwolnienie z zajęć i usprawiedliwienia nieobecności mogą być weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę po wcześniejszym zebraniu zeszytów zwolnień od uczniów lub poprzez analizę wpisów w e- dzienniku.
 11. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole rodzic można dokonać poprzez wpis w e- dzienniku lub w zeszycie zwolnień.

 

Załącznik nr 1

Wzór zwolnienia ucznia z lekcji

Załącznik nr 1

Oświadczenie dot. zapoznania się z zasadami zwolnienia dziecka z lekcji

 

 

Załącznik nr 1

Wzór zwolnienia ucznia z lekcji

 

Proszę o zwolnienie w dniu ………………… od godz. ………………………….

………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko ucznia)

Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od wyżej wymienionej godziny.

– dziecko wróci do domu samodzielnie

– zostanie odebrane przez osobę upoważnioną*:

…………………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………

Czytelny podpis

 

Komentowanie jest wyłączone.