Świetlica szkolna

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.40-8.10 i  00 do 16.30
 2. W świetlicy realizuje się plan wychowawczo-dydaktyczny zgodnie z rozkładem na dany dzień i rok szkolny.
 3. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, telefoniczne).
 4. Dzieci uczestniczą w zajęciach przygotowanych przez wychowawców.
 5. Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji.
 6. Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.
 7. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia obowiązującego w szkole.
 8. Wychowawcy świetlicy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
 9. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy przez rodziców lub przychodzą niezwłocznie po przyjściu do szkoły.
 10. Dzieci dowożone autobusem szkolnym wychodzą ze świetlicy pod opieką nauczyciela dyżurującego na przystanku autobusowym.
 11. W przypadku niezgłoszenia się dziecka do świetlicy po lekcjach, wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.
 12. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 13. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę oraz oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu na piśmie złożonym przy zapisie dziecka do świetlicy.
 14. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby dorosłe upoważnione na piśmie.
 15. Rodzic, którego dziecko jest zapisane do świetlicy, a które odebrane zostaje przez niego bezpośrednio po lekcjach – zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.
 16. W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie, rodzic zobowiązany jest przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualną data lub poinformować osobiście lub telefonicznie wychowawcę świetlicy.
 17. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego bezpieczeństwu sobie i innym dzieciom), wychowawcy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców z prośbą o odebranie dziecka ze świetlicy.
 18. Rodzice mają obowiązek na bieżąco informować wychowawców świetlicy o zmianach numerów telefonów komórkowych.
 19. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 20. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 21. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 

Komentowanie jest wyłączone.