Wstęp

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, w Szkole Podstawowej im. Jana  Pawła II w Dobroniu  podjęto  działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie standardów ochrony dzieci i uczniów uczęszczających i przebywających w jednostce.                                                 
Zgodnie z przepisami (art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) do 15 sierpnia 2024 r. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH   zostaną wdrożone.

„Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu” to dokument zawierający zbiór zasad i procedur postępowania w szkole, które będą przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletnich (dziecka, ucznia). Będzie także określał organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

Szkoła, zgodnie z art. 22 c ust. 7  opracuje 2 wersje dokumentu: 1 – dla pracowników, rodziców;  2 – dla uczniów (małoletnich); wdroży i opublikuje na stronie www.szkoladobron.pl do 15 sierpnia 2024 r.

Komentowanie jest wyłączone.