Pedagog Szkolny

Wioleta Wojdyńska – Kusiak (klasy V- VIII SzP, III gimnazjum)

tel. 517-412-445

 BUDYNEK B

PONIEDZIAŁEK      WTOREK          ŚRODA           CZWARTEK         PIĄTEK

10.00-15.00           9.00-13.00     8.00-13.00        9.00 -11.00      8.00-13.00

                                                                                  12.00 – 13.00 

Dodatkowe konsultacje z rodzicami: wg harmonogramu konsultacji z nauczycielami, spotkań z wychowawcą klasy

 

 

LILIANA DĄBROWSKA  (oddziały przedszkolne, kl.I-IV)

tel. 517-418-275

BUDYNEK A

                                 

 PONIEDZIAŁEK            WTOREK             ŚRODA                   CZWARTEK                   PIĄTEK

  9.00-12.00                 11.00-14.00          10.00-12.00         11.00-12.00                     11.00-13.00

 

Dodatkowe konsultacje z rodzicami: wg harmonogramu konsultacji z nauczycielami, spotkań z wychowawcą klasy

 

Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                             

                                      

Komentowanie jest wyłączone.