Pedagog Szkolny

„Przychodzą w życiu takie chwile,
 w których człowiek nie powinien być sam”
 Zwróć  się do pedagoga szkolnego gdy:
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Dyżury pedagogów szkolnych

LILIANA DĄBROWSKA    (klasy I-IV oraz oddziały przedszkolne)

tel.  517- 418 – 275        Budynek  A

PONIEDZIAŁEK        8.15 – 9. 15,   10.00 – 12.00
WTOREK                  8.15 – 13.00
ŚRODA                     10.00 – 12.00 
CZWARTEK               12.00 – 13.00

Dodatkowe konsultacje z rodzicami: wg harmonogramu konsultacji z nauczycielami, spotkań z wychowawcą klasy lub po uzgodnieniu telefonicznym.

WIOLETA WOJDYŃSKA – KUSIAK     ( Klasy  V –  VIII)

tel.  517-412-445     Budynek  B

ŚRODA                   9.00 – 13.00
CZWARTEK            8.00 – 11.00,   13.00 – 14.00
PIĄTEK                   9.00 – 12.00

Dodatkowe konsultacje z rodzicami: wg harmonogramu konsultacji z nauczycielami, spotkań z wychowawcą klasy lub po uzgodnieniu telefonicznym.

Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi.

 

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Komentowanie jest wyłączone.